Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmbniemce.pl

Komunikacja z akcjonariuszami

Dane spółki

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEMCE Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie,

ul. Bagno 2C, lok. 241, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052321, z kapitałem zakładowym w wysokości 9.088.000,00 złotych, wpłaconym w całości, posiadającą NIP 7131786654, REGON: 430672590.

Dokumenty rejestracyjne
Ogłoszenia wymagane przez prawo oraz statut
  1. Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach,
  2. Ogłoszenia i inne dokumenty komunikacja z akcjonariuszami,
  3. Sprawozdania finansowe,
  4. Opinie biegłych rewidentów.

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmbniemce.pl