Informacje dla akcjonariuszy

Dane spółki

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2C, lok. 241, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052321, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 złotych, wpłaconym w całości, posiadająca NIP 7131786654, REGON: 430672590.

Firma Oddziału:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W NIEMCACH

ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce.

Rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez: IPOPEMA Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000230737, NIP 5272468122.

www.ipopemasecurities.pl

Dokumenty rejestracyjne


pobierz

Statut PPMB Nimece S.A.


pobierz

Regulamin Rejestru Akcjonariuszy

Wspieramy rozwój


Poznaj firmy należące do grupy