RODO

INFORMACJA OGÓLNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zarząd Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2C/241, 01-112 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000052321, NIP: 7131786654, REGON: 430672590, o kapitale zakładowym 3.000.000,00 zł, opłaconym w całości, która ma status administratora danych w związku z prowadzonymi przez siebie działaniami, przeprowadził wewnętrzną ocenę ryzyka z zakresu przetwarzania danych osobowych między innymi swoich klientów oraz przygotowania do wdrożenia z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”.

W celu uzyskania przez klientów informacji, co do zakresu przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, oznaczenia administratora danych i praw osób, których dane są, przetwarzane należy zapoznać się z klauzulą informacyjną, którą zamieszczamy na naszej stronie.

Zwracamy uwagę, że:

zgodnie z regulacją art. 6 RODO przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, jak i jej wykonywania, nie wymaga zgody Pana/Pani, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
także przetwarzanie danych w celach realizacji obowiązków ustawowych jak np. podatkowych, nie wymaga zgody Pana/Pani na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
także przetwarzanie danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (żądania zapłaty), nie wymaga zgody Pana/Pani na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit f)

O ile wolą Pana/Pani będzie zaś pozyskiwanie także ofert handlowych, wówczas Pan/Pani winien wyrazić odrębną zgodę na powyższy cel przetwarzania danych, zgodnie z treścią oświadczenia, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

W przypadku potrzeby kontaktu z administratorem w zakresie spraw dotyczących danych osobowych i ich ochrony prosimy o kontakt na adresy podane w klauzuli informacyjnej.