WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późniejszymi zmianami) – Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w Sekretariacie Oddziału Spółki w Niemcach, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Wiceprezes Zarządu                                      Prezes Zarządu

Andrzej Kurowski                                        Marek Moska